Bộ máy tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

Đăng ngày 06 - 10 - 2021
100%

1. Lãnh đạo Văn phòngChánh Văn phòng và không quá ba (03) Phó Chánh Văn phòng.

a) Chánh Văn phòng Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng, giúp Chánh Văn phòng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chánh Văn phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm thay Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng. Phó Chánh Văn phòng không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ, ban thuộc Văn phòng:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Kinh tế 1;

c) Phòng Kinh tế 2;

d) Phòng Khoa giáo - Văn xã;

đ) Phòng Nội chính;

e) Phòng Ngoại vụ;

g) Phòng Hành chính - Quản trị.

h) Ban Tiếp công dân tỉnh (có con dấu riêng để phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật).

Các phòng, ban thuộc Văn phòng bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức, gồm: Trưởng phòng (Trưởng ban), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng ban) và công chức chuyên môn. Số lượng Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng ban) thuộc Văn phòng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng (Trưởng ban), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng ban) thuộc Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng do cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Đơn vị hành chính đặc thù:

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính: Là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng:

Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh.

5. Biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Chánh Văn phòng có trách nhiệm xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có), kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý, nâng bậc lương; chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch công chức; thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức; điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tại các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tin mới nhất

Sơ đồ bộ máy tổ chức(06/10/2021 4:01 CH)